Rekencollectief

mbo

Rekencollectief mbo rekenen en het najaar 2023

Hier even een overzicht van activiteiten najaar 2023

  1. Brief OCW 3 juli 2023 en wat gedachten vanuit het Rekencollectief. Hier liggen veel nieuwe mogelijkheden voor professionalisering en praktijkgericht onderzoek.
    Vooral een gedegen discussie (vooral met mbo- en hogescholen) over het verkrijgen van meer ‘vakdidactische aandacht’ voor rekenen/gecijferdheid in het kader van PDG-trajecten (docenten zouden dan beter toegerust zijn, zowel w.b. lessen rekenen/gecijferdheid, als andere lessen).
  2. Oplevering thema-pagina voor onderwijskennis.nl w.b. ‘rekenen/gecijferdheid en mbo’
  3. Ondersteunende activiteiten bij de op- en inrichting van een practoraat rekenen/gecijferdheid, met veel ‘vervlechting/afstemming’ met het project lerend netwerk rekenen mbo (mbo-raad)
  4. Taal- en rekenconferentie 6 oktober 2023 (georganiseerd vanuit het kennispunt taal en rekenen mbo). Er zullen bijdragen van onze kant zijn als het gaat om : het raamwerk nascholing en de nro themapagina over rekenen en mbo
  5. Landelijke afstemming (tussen hogescholen, en andere aanbieders van nascholing) over het nieuwe raamwerk scholing en nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo (misschien goed op een studiemiddag te organiseren)
  6. Eind augustus 2023 horen we of een aanvraag in het kader van het LLO groeifonds ‘laagopgeleiden en laaggeletterden’ is goedgekeurd (mbo + ve).
  7. In het najaar zullen we een bijeenkomst houden samen met de werkgroep Rekencoordinator van de NVORWO om twee documenten even in het verlengde van elkaar te bekijken: Functie-omschrijving rekencoordinator (po) en Raamwerk docent rekenen-gecijferdheid (mbo en vo).