Rekencollectief

mbo

Relevantere lessen moeten basisvaardigheden MBO-ers verbeteren

Bericht 3 juli 2023

OCW (Dijkgraaf) wil relevantere lessen

opdat basisvaardigheden (zoals rekenen) een extra stimulans krijgen.

Bericht 3 juli 2023

Zie bericht 3 juli 2023

Op het mbo zullen hogere eisen worden gesteld aan docenten en worden de lessen Nederlands, rekenen en burgerschap meer toegespitst op het vak waar de student voor wordt opgeleid. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil op die manier de teruglopende beheersing van deze basisvaardigheden door mbo’ers een halt toe roepen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het slecht gesteld is met de beheersing van taal, rekenen en burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs. Studenten worden zelfs steeds slechter in deze basisvaardigheden, constateert ook de Onderwijsinspectie.

Op basisscholen en het vmbo wordt al gewerkt aan verbetering, maar volgens Dijkgraaf is dat niet genoeg. “De vaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij gaan een leven lang mee. Ik vind het belangrijk dat we daar, ook na de basis- en middelbare school, in blijven investeren”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Brief OCW (Dijkgraaf) 3 juli 2023

Download

Drie lijnen in het beleid:

1. Het versterken van de kwaliteit van onderwijs en examinering

Specifiek voor rekenen:
In het kader van de Werkagenda mbo heb ik met de sector afspraken gemaakt over hoe ik dit het beste kan ondersteunen voor rekenen, aangezien we ons alleen op het gebied van rekenen al bevinden in de uitvoering van de nieuwe wettelijke eisen. Daarom financier ik vanaf 2023 een lerend netwerk rekenen waarin onderwijsteams, verspreid over Nederland, ervaring gaan opdoen met een effectieve inrichting van het rekenonderwijs. Daarin worden ze ondersteund door onderzoekers, die ook volgen welke interventies van de betrokken onderwijsteams effectief zijn. Een nog op te richten practoraat rekenen zal zich hierbij aansluiten en zich richten op praktijkonderzoek en innovaties naar beter rekenonderwijs in het mbo. De opgedane kennis wordt breed verspreid door het Kennispunt Taal en Rekenen, zodat alle onderwijsteams in het mbo daar profijt van kunnen hebben. Ook OCW blijft nauw betrokken bij het lerend netwerk, zodat ik gevoed word met inzichten over de nieuwe rekeneisen en waar nodig kan bijsturen.

2. Het versterken van de kwaliteit van de docenten
Vooral een uitwerking/interpretatie van het rapport : Professionele achtergrond van mbo-docenten basisvaardigheden en burgerschap, gevangen onder de kopjes: Tijdsbesteding; Professionele achtergrond huidige docenten basisvaardigheden en burgerschap; Huidig personeelsbeleid .

3. Het monitoren van het beheersingsniveau van de basisvaardigheden van studenten.
Hier gaat de minister nog op zoek hoe het monitoren van resultaten w.b. rekenen goed gevolgd zou kunnen worden

Deze brief van juli 2023 gaat vergezeld van het rapport: Professionele achtergrond van mbo-docenten basisvaardigheden en burgerschap (ECBO, verwijzing zie hieronder).

Reflectie vanuit het rekencollectief mbo

Dit is in essentie geen nieuw geluid, als we kijken naar alle stappen die gezet worden in het mbo:

  • (2023). Samen Werken aan Talent. Werkagenda mbo 2023-2027 (PDF) (pp. 63). Den Haag: OCW, MBO-raad, e.a.
  • MBO raad (2023) Project Lerend netwerk rekenen in het mbo
  • Berben, H. (Ed.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
  • Groot, A., Voskamp, H., Wolf, M. and Van Drie, E. (2023). Professionele achtergrond van mbo-docenten basisvaardigheden en burgerschap (PDF) (pp. 80). ‘s-Hertogenbosch: ECBO.
  • Van de Visch, J. and Scholtens, T. (2020). Rekenrapport JOB (PDF) (pp. 41). Utrecht: Jongerenorganisatie beroepsonderwijs.
  • Wijers, M., Munk, F., Jonker, V. and Hoogland, K. (2023). Raamwerk scholing en nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het kan wel een extra impuls betekenen voor de positionering van rekenen t.o.v. de praktijkvakken en de ander avo-vakken (zoals Nederlands). Dat zal ook veel vragen van de betrokken docenten.

We gaan graag met OCW in gesprek over hoe eea vorm te geven.