Rekencollectief

mbo

Rekencollectief levert een bijdrage aan de 6-okt conferentie van het Kennispunt

Op 6 oktober 2023 is er weer een mbo-taal-een-rekenconferentie, op initiatief van het kennispunt taal-en-rekenen van de mbo-raad. Drie werkgroepen.

Werkgroep – Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid mbo

In deze workshop wordt informatie gegeven over dit raamwerk, en discussiëren we met elkaar wat de beste ondersteuning kan zijn voor de docenten die rekenen/gecijferdheid gestalte (gaan) geven binnen het mbo. Dit vernieuwde raamwerk (elwier.nl/raamwerk-docent-rekenen-gecijferdheid) beschrijft de gewenste inhoud van scholing en nascholing voor docenten rekenen/gecijferdheid in vo/mbo. Dit wordt gedaan in de vorm van bekwaamheidseisen, die gezamenlijk de basis voor een volwaardig scholingsaanbod vormen. In Hoofdstuk 1 – Achtergrond – worden in de paragraaf Inleiding de context en de werkwijze geschetst van de actualisatie van het Raamwerk uit 2014. In de paragraaf Opleiding en (na)scholing wordt beschreven wat de positie is van rekenen/gecijferdheid in de initiële lerarenopleiding en nascholing. In Hoofdstuk 2 – Bekwaamheidseisen – wordt het bekwaamheidsprofiel van de docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo geschetst op hoofdlijnen in de vorm van bekwaamheidseisen op vier gebieden: vakinhoudelijke kennis, vakdidactische kennis, vakdidactische vaardigheden (kunde), pedagogische kennis en vaardigheden en de docent als professional. In Hoofdstuk 3 – Uitwerking bekwaamheidseisen – wordt het bekwaamheidsprofiel verder geconcretiseerd en worden de eisen in detail uitgewerkt. Deze uitwerking vormt de kern van de kennis en vaardigheden van de professionele docent rekenen/gecijferdheid en vormt de basis voor (na)scholing. In de concretisering is bij elke eis voorbeeldmatig aangegeven op welke manier de betreffende bekwaamheid zichtbaar gemaakt kan worden. In de workshop worden hier voorbeelden van gegeven.

Vincent Jonker | Universiteit Utrecht

Werkgroep – NRO Themapagina rekenen/gecijferdheid mbo

Op de website onderwijskennis.nl die valt onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Regiorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wort dit najaar een themapagina over Rekenen/gecijferdheid in het mbo gepubliceerd. Op deze pagina wordt kennis uit (onderwijs)onderzoek toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor de praktijk. Onderwerpen op die pagina zijn onder andere: rekenen verbreden naar gecijferdheid, de nieuwe rekeneisen en de betekenis van rekenen voor beroep en burgerschap. Handreikingen en praktische tips maken daarom ook deel uit van de themapagina. In deze workshop lichten we de themapagina met de genoemde onderwerpen toe en gaan we vooral in op de betekenis van deze ÔkennisÕ voor de praktijk. Wat hebben een rekendocent, een rekencošrdinator en misschien ook een beroepspraktijkdocent, een docent burgerschap of andere betrokkenen uit het mbo aan zoÕn thema-pagina? Wat is er (nog meer) nodig om de pagina bruikbaar te laten zijn in de praktijk? We laten onderzoekers en praktijkmensen aan het woord en denken samen na over bovenstaande vragen. Uw inbreng wordt, voor zover dat nog mogelijk is, meegenomen in de laatste versie van de pagina en zeker ook in vervolgproducten.

Monica Wijers | Universiteit Utrecht

Werkgroep – Gecijferdheid en schulden

Deze workshop gaat over de relatie tussen gecijferdheid en schulden. Bij gecijferdheid gaat het om het adequaat en autonoom kunnen omgaan met getallen om ons heen. Deze vaardigheid is van cruciaal belang om uit de schulden te komen en te blijven. Tijdens de workshop verkennen we wat je hieraan kunt doen.

Tina Dulam | Hogeschool Utrecht

Meer info via mbo-events.nl/sterkermettaalenrekenen